Skip to Content

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 17 februari 2023

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze dienst gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Voorwaarden:

Filiaal betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die recht geven op stemrecht voor de verkiezing van bestuurders of andere bestuurlijke autoriteit.

Account betekent een unieke account gecreëerd voor U om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Land betekent: Nederland

Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar BenGita Media, Kortenaerkade 5M, 2518 AX, Den Haag.

Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Feedback betekent feedback, innovaties of suggesties die door U worden verzonden met betrekking tot de kenmerken, prestaties of functies van onze Dienst.

Goederen betekent de artikelen die op de Dienst te koop worden aangeboden.

Bestellingen betekent een verzoek van U om Goederen van ons te kopen.

Dienst verwijst naar de Website.

Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en de Onderneming vormen met betrekking tot het gebruik van de Service.

Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) geleverd door een derde partij die kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gemaakt door de Service.

Website betekent Printing It 3D, toegankelijk via https://printingit3d.com/.

U betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Voorwaarden die het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf regelen. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Service uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien U het niet eens bent met enig deel van deze Voorwaarden en Condities dan mag U de Dienst niet betreden.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar de Service gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens wanneer u de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Bestellingen voor Goederen plaatsen

Door via de Dienst een Bestelling voor Goederen te plaatsen, garandeert U dat U wettelijk in staat bent bindende contracten af te sluiten.

Uw informatie

Indien U een Bestelling wenst te plaatsen voor Goederen die via de Dienst beschikbaar zijn, kan U gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor Uw Bestelling, waaronder, zonder beperking, Uw naam, Uw e-mail, Uw telefoonnummer, Uw creditcardnummer, de vervaldatum van Uw creditcard, Uw factuuradres en Uw verzendinformatie.

U verklaart en garandeert dat: (i) U het wettelijke recht hebt om een krediet- of debetkaart(en) of andere betalingsmethode(n) te gebruiken in verband met een Bestelling; en dat (ii) de informatie die U ons verstrekt waarheidsgetrouw, correct en volledig is.

Door het verstrekken van dergelijke informatie, verleent U ons het recht om de informatie te verstrekken aan derden die de betalingen verwerken om de voltooiing van Uw Bestelling te vergemakkelijken.

Annulering van de bestelling

Wij behouden ons het recht voor Uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Beschikbaarheid van goederen
  • Fouten in de beschrijving of prijzen van Goederen
  • Fouten in Uw Bestelling

Wij behouden ons het recht voor Uw bestelling te weigeren of te annuleren indien fraude of een ongeoorloofde of illegale transactie wordt vermoed.

Uw rechten om uw bestelling te annuleren

Goederen die u koopt kunnen alleen worden geretourneerd in overeenstemming met deze Voorwaarden en Ons Retourbeleid.

Ons Retourbeleid maakt deel uit van deze Voorwaarden. Lees ons retourbeleid voor meer informatie over uw recht om uw bestelling te annuleren.

Uw recht om een Bestelling te annuleren geldt alleen voor Goederen die worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen. Je moet ook alle instructies, documenten en wikkels van het product meenemen. Goederen die beschadigd zijn of niet in dezelfde staat verkeren als waarin U ze heeft ontvangen, of die gedragen zijn zonder dat de originele verpakking geopend is, worden niet terugbetaald. U moet daarom redelijke zorg dragen voor de gekochte Goederen terwijl ze in Uw bezit zijn.

Wij zullen U uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij de geretourneerde Goederen hebben ontvangen, terugbetalen. Wij zullen hetzelfde betaalmiddel gebruiken als U voor de Bestelling heeft gebruikt en U zult geen kosten voor deze terugbetaling verschuldigd zijn.

U hebt niet het recht om een Bestelling voor de levering van een van de volgende Goederen te annuleren:

  • De levering van Goederen die volgens Uw specificaties of duidelijk gepersonaliseerd zijn.
  • De levering van Goederen die naar hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel bederven of waarvan de vervaldatum is verstreken.
  • De levering van goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en die na levering niet werden verzegeld.
  • De levering van Goederen die na levering naar hun aard onlosmakelijk zijn vermengd met andere zaken.
  • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien de prestatie met Uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is begonnen en U heeft erkend Uw recht op herroeping te verliezen.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Wij werken Ons aanbod van Goederen op de Dienst voortdurend bij. De Goederen die beschikbaar zijn op Onze Dienst kunnen verkeerd geprijsd, onjuist beschreven of niet beschikbaar zijn, en Wij kunnen vertragingen ondervinden bij het bijwerken van informatie over onze Goederen op de Dienst en in Onze reclame op andere websites.

Wij kunnen de nauwkeurigheid of volledigheid van informatie, waaronder prijzen, productafbeeldingen, specificaties, beschikbaarheid en diensten, niet garanderen en doen dat ook niet. Wij behouden ons het recht voor informatie te wijzigen of bij te werken en fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren.

Prijsbeleid

De Onderneming behoudt zich het recht voor haar prijzen op elk moment te herzien voordat een Bestelling wordt geaccepteerd.

De opgegeven prijzen kunnen door het Bedrijf worden herzien na aanvaarding van een Bestelling in het geval van een gebeurtenis die van invloed is op de levering als gevolg van overheidsmaatregelen, variatie in douanerechten, hogere verzendkosten, hogere wisselkosten en andere zaken waarover het Bedrijf geen controle heeft. In dat geval heeft U het recht Uw Bestelling te annuleren.

Betalingen

Voor alle gekochte Goederen geldt een eenmalige betaling. Betaling kan geschieden via verschillende betalingsmethoden die wij beschikbaar hebben, zoals Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express-kaarten of online betalingsmethoden (bijvoorbeeld PayPal).

Betaalkaarten (creditcards of debetkaarten) zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de uitgever van uw kaart. Indien wij de vereiste autorisatie niet ontvangen, zijn wij niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van Uw bestelling.

Gebruikersaccounts

Wanneer U een account bij ons aanmaakt, dient U ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie te verstrekken. Indien U dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, hetgeen kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van Uw account op Onze Dienst.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat U gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder Uw wachtwoord, ongeacht of Uw wachtwoord bij Onze Dienst of bij een Sociale Media Dienst van een Derde is.

U gaat ermee akkoord Uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van Uw account.

U mag als gebruikersnaam niet de naam van een andere persoon of entiteit gebruiken of die niet rechtmatig beschikbaar is voor gebruik, een naam of handelsmerk waarop rechten van een andere persoon of entiteit dan U rusten zonder passende toestemming, of een naam die anderszins beledigend, vulgair of obsceen is.

Intellectueel eigendom

De Service en de oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van Inhoud die door U of andere gebruikers is verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van het Bedrijf en zijn licentiegevers.

De Service wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere wetten van zowel het land als het buitenland.

Onze handelsmerken en trade dress mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Uw feedback aan ons

U draagt alle rechten, aanspraken en belangen in alle feedback die u aan het Bedrijf verstrekt over. Indien een dergelijke overdracht om welke reden dan ook geen effect heeft, stemt u ermee in het Bedrijf een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, wereldwijd recht en licentie te verlenen om dergelijke Feedback zonder beperkingen te gebruiken, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te distribueren, te wijzigen en te exploiteren.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij adviseren U met klem de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die U bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen Uw Account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien U deze Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal Uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien U Uw Account wenst te beëindigen, kunt U eenvoudigweg het gebruik van de Dienst staken.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en zijn leveranciers krachtens enige bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD indien U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de Service, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de Service, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie zijn essentiële doel mist.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten wordt de aansprakelijkheid van elke partij beperkt tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

“AS IS” en “AS AVAILABLE” Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd “ALS ZODANIG” en “ALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en gebreken zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens haar Gelieerde Ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van prestaties, gebruik of handelspraktijken. Zonder beperking van het voorgaande geeft het Bedrijf geen enkele garantie of toezegging, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal behalen, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutloos zal zijn of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf noch een van de leveranciers van het bedrijf een verklaring of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen van de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze paragraaf worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving uitvoerbaar is.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst worden beheerst door de wetten van het Land, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Oplossing van geschillen

Indien U een probleem of geschil over de Dienst heeft, stemt U ermee in eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als U een consument uit de Europese Unie bent, zult U profiteren van alle verplichte bepalingen van de wet van het land waarin U verblijft.

Naleving van de wetgeving in de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land waarvoor een embargo geldt van de regering van de Verenigde Staten of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een “terrorisme ondersteunend” land, en (ii) U niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de regering van de Verenigde Staten.

Scheidbaarheid en verklaring van afstand

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig wordt geacht, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van deze bepaling te bereiken voor zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, zal het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de uitvoering van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed hebben op de mogelijkheid van een partij om dat recht uit te oefenen of die uitvoering op een later tijdstip te eisen, noch zal de afstand van een inbreuk een afstand van een latere inbreuk vormen.

Vertaling Interpretatie

Deze Algemene Voorwaarden kunnen vertaald zijn als wij ze aan u beschikbaar hebben gesteld op onze Dienst. U gaat ermee akkoord dat in geval van een geschil de oorspronkelijke Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden. Wat een wezenlijke wijziging is, wordt uitsluitend door Ons bepaald.

Door toegang te blijven zoeken tot of gebruik te blijven maken van onze diensten nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Dienst.

Contact met ons opnemen

Indien U vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt U contact met ons opnemen